Lesbisk Litterär Salong läser Ficktjuven av Sarah Waters / Lesbian Book club reads Fingersmith by Sarah Waters

Datum: 
23 november 2022
Tid: 
19:00-21:00
Plats/Lokal: 
Café Linné Hörnan
Stad: 
Uppsala

INFORMATION IN ENGLISH FURTHER DOWN

Till nästa träff läser vi en roman som har blivit något av en lesbisk klassiker: Ficktjuven av Sarah Waters!

 

OM FÖRFATTAREN
Vi har läst Sarah Waters tidigare i bokcirkeln, nämligen hennes debutroman Kyssa sammet. Sarah Waters (född 1966 i Wales) debuterade 1998 med Kyssa sammet, därefter har det blivit ytterligare fem prisbelönta historiska romaner (mestadels med lesbiska huvudpersoner!) och hon har nominerats till Bookerpriset tre gånger.

 

OM BOKEN
Föräldralösa Susan Trinder blir som liten omhändertagen av Mrs Sucksby, en dam som tar emot oönskade spädbarn mot betalning. Det är slutet av 1800-talet och Susan växer upp lycklig i Londons fattigaste kvarter, där hon med tiden blir en allt skickligare ficktjuv. En kväll kommer en av Mrs Sucksbys vänner på besök. Gentleman kallas han, en herre av god familj som numera försörjer sig som hänsynslös bedragare. Det visar sig att Gentleman har en djävulsk plan och han behöver Susan för att genomföra den. På ett ensligt beläget gods bor Maud Lilly, en ung arvtagerska, och Gentleman tror sig veta hur de skall kunna lura av Maud hennes pengar: Susan skall ta tjänsten som kammarjungfru på godset och samtidigt bereda vägen för Gentleman som Mauds blivande make. När de väl är gifta tänker han spärra in sin hustru på mentalsjukhus och ta pengarna. En ofelbar plan, menar Gentleman…

Sarah Waters skildrar med stor inlevelse både ett myllrande och smutsigt London och den engelska landsbygden, där dimman ligger tjock över de slingrande vägarna. Ficktjuven är en mystisk och oberäknelig roman, med ett oförglömligt persongalleri.

Boken finns att låna på många av Uppsalas bibliotek som bok, e-bok och talbok på svenska samt som bok på originalspråket engelska. Boken finns även att köpa online. Boken har filmatiserats två gånger Fingersmith från 2007 och The handmaiden 2017, båda finns att låna som DVD hos biblioteket så här finns chans för multimedia-analys för den som vill!

 

INFÖR TRÄFFEN
Inför träffen får du gärna fundera på frågor/intressanta saker som du kommer att tänka på när du läser boken så att vi kan diskutera dessa. Tanken är att tillsammans utforska lesbiskhet som tema. Sedan följer prestigelöst boksnack!

 

VAR?
Vi kommer att träffas på Café Linne Hörnan (OBS! Det är lätt att blanda ihop med Café Linné som ligger tvärs över gatan, men det är alltså på Hörnan vi träffas). Ramp för rullstol o. dyl. finns, vi vill göra våra evenemang så tillgängliga som möjligt, om du har några särskilda behov eller frågor angående tillgänglighet så är det bara att lämna ett meddelande.

Den som kommer först tar ett bord och lägger upp ett inlägg i eventet så hittar vi varandra. Om en inte hittar så håller någon av oss koll på Lesbiskt Rums inkorg, så skriv en rad till sidan!

 

FÖR VEM?
Alla som identifierar sig som lesbiska eller är intresserade av att göra lesbiskt är väldigt välkomna! (Du som identifierar dig som t. ex. queer eller bi är alltså såklart varmt välkommen). I och med att vi läser en bok som finns att läsa på engelska denna gång öppnar vi för att också hålla själva träffen på engelska om intresse för det finns.

 

BOKCIRKELN
Bokcirkeln arrangeras av Lesbiskt Rum Uppsala. Namnet Lesbisk Litterär Salong är en blinkning till de salonger som under 1900-talet hölls av lesbiska och var en plats för samtal och utbyte av tankar. Vi träffas ungefär var sjätte vecka och läser en bok på lesbiskt tema mellan gångerna. Nästkommande bok för cirkeln beslutas alltid i slutet av varje träff av deltagarna, men om du inte kan komma och vill föreslå en bok så är det bara att lämna ett förslag på sidan!

Lesbiskt rum Uppsala är en del av Lesbisk* Makt. Läs mer om vilka vi är på: https://lesbiskmakt.nu/

Som medlem i Lesbisk Makt kan du vara aktiv i att arrangera event och mötesplatser genom att gå med i en av lokalavdelningarna eller starta upp en ny lokalavdelning. Det går också bra att bara vilja besöka evenemang, eller helt enkelt bara vilja stödja föreningen genom ditt medlemskap. Medlemsavgiften är endast 20-100 kr/år, 1 kr/år för papperslösa.

*Alla som är lesbiska eller intresserade av lesbiskhet och som identifierar sig som kvinnor, icke-binära och/eller har transerferenhet får bli medlemmar och är välkomna till föreningens mötesplatser och aktiviteter.

 

IN ENGLISH
For our next book club meeting, we will read a novel that has become something of a lesbian classic: Fingersmith by Sarah Waters!

 

ABOUT THE AUTHOR
We have read Sarah Waters before in the book club, namely her debut novel Tipping the velvet. Sarah Waters (born 1966 in Wales) made her debut in 1998 with Tipping the velvet, thereafter five more award-winning historical novels (mostly with lesbian protagonists!) followed and she has been nominated for the Booker Prize three times.

 

ABOUT THE BOOK
As a child, the orphaned Susan Trinder is cared for by Mrs. Sucksby, a lady who takes in unwanted babies for a fee. It is the end of the 19th century and Susan grows up happily in London's poorest quarter, where she becomes an increasingly skilled pickpocket. One evening one of Mrs. Sucksby's friends comes to visit. He is called Gentleman, a gentleman from a good family who now makes a living as a ruthless fraudster. It turns out that Gentleman has a diabolical plan and he needs Susan to carry it out. On an isolated estate lives Maud Lilly, a young heiress, and Gentleman thinks he knows how to cheat Maud of her money: Susan will take the position of chambermaid on the estate and at the same time prepare the way for Gentleman as Maud's future. Once they are married, he intends to lock his wife in a mental asylum and take the money. An infallible plan, says Gentleman...

Sarah Waters depicts with great empathy both a crowded and dirty London and the English countryside, where the fog lies thick over the winding roads. The pickpocket is a mysterious and unpredictable novel, with an unforgettable cast of characters.

The book can be borrowed from many of Uppsala's libraries, as a book and e-book in Swedish and as a book in its original language, English. The book is also available to buy online. The book has been filmed twice, Fingersmith from 2007 and The handmaiden from 2017, both are available to borrow as DVDs from the library, so here is the chance for a multimedia analysis for those would like that!

 

BEFORE THE MEETING
Before the meeting, you are welcome to think about questions / interesting things that you thought about when reading to bring up for discussion. The idea is to explore lesbianism as a literary theme. Then, easy-going unpretentious book-talk will follow!

 

WHERE?
We will meet at Café Linne Hörnan (OBS! It is easy to get mixed up with Café Linné which is across the street, but it is at “Hörnan” that we will meet). There is a ramp for wheelchairs and the like, we want to make our events as accessible as possible, if you have any special needs or questions regarding availability just leave a message!

Whoever comes first takes a table and put up a post in the event so that we´ll find each other. If you can´t find us just write on the page, one of us will keep an eye on inbox!

 

FOR WHO?
Anyone who identifies as a lesbian or is interested in lesbianism is very welcome! (You who identify yourself as, for example, queer or bi are of course welcome). As the book is available in English this time, we are open to also holding the actual meeting in English if there is any interest for that.

 

ABOUT THE BOOK CLUB
The book club is arranged by Lesbiskt Rum Uppsala. The name Lesbisk Litterär Salong is a wink to the salons that were held by lesbians during the 20th century and were a place for conversation and exchange of thoughts. We meet about every six weeks and read a book with a lesbian theme. The next book is always decided at the end of each meeting by the participants, but if you can´t come and want to suggest a book, just leave a suggestion on the page!

Lesbiskt Rum Uppsala is part of Lesbisk * Makt. Read more about who we are at: https://lesbiskmakt.nu/

As a member of Lesbian Makt, you can be active in arranging events and meeting places by joining one of the local branches or starting up a new local group. It is also possible to just attend events, or simply just want to support us through your membership. The membership fee is only 20-100 SEK / year.

* Anyone who is a lesbian or is interested in lesbianism and who identifies as a woman, non-binary and / or has trans experience may become a member and is welcome to the meetings and activities.