Lesbisk Litterär Salong läser Delilha Green doesn´t care

Datum: 
17 augusti 2022
Tid: 
19:00-21:00
Plats/Lokal: 
Café Linné Hörnan
Stad: 
Uppsala

INFORMATION IN ENGLISH FURTHER DOWN!

Dags för nästa sommarläsning!

Delilha Green doesn´t care av Ashley Herring Blake är sprillans ny och något så ovanligt som en lesbisk rom-com!

OM BOKEN
Delilah Green svor att hon aldrig skulle åka tillbaka till Bright Falls – det finns ingenting där för henne förutom minnen från en ensam barndom. Hennes liv är nu i New York, med hennes fotokarriär som äntligen tar fart och med en säng som aldrig tom. Visst, det är en ny kvinna varje natt, men det är hon helt okej med. När Delilahs styvsyster pressar henne att komma och fotografera hennes bröllop finner sig Delilah återigen tillbaka i Bright Falls. Hon planerar ett snabbt besök, men så ser hon Claire Sutherland, en av systerns bästisar, och bestämmer sig för att det kanske finns både nöje och vedergällning att hämta i Bright Falls trots allt.

Efter att ha uppfostrat sin dotter mestadels på egen hand medan hon handskas med sitt opålitliga ex och driver en bokhandel, är Claire beroende av ett liv utan överraskningar. Och Delilah Green är en ovälkommen överraskning. . . inledningsvis. Även om de har känt varandra i flera år, känner de inte riktigt varandra - så Claire blir orolig när Delilah vet exakt vilka knappar hon ska trycka på. Och när de tvingas samman under de mångna bröllopsförberedelserna är Claire inte säker på att hon har styrkan att motstå Delilahs charm. Ännu värre, hon börjar tro att hon inte vill. . .

Vi läser på engelska denna gång, boken finns att köpa på de flesta bokhandlar och att låna på Stadsbiblioteket (dock med många reservationer). Den är också något längre, 400 sidor, så om du vill ta lång tid på dig att läsa så se till att skaffa ett exemplar så fort som möjligt!

OM FÖRFATTAREN
Ashley Herring Blake är en amerikansk författare som påbörjade sin karriär så nyligt som 2016, och har redan belönats med både Stonewall Honor Book och Lambda Literary Award.

INFÖR TRÄFFEN
Inför träffen får du gärna fundera på frågor/intressanta saker som du kommer att tänka på när du läser boken så att vi kan diskutera dessa. Tanken är att tillsammans utforska lesbiskhet som tema. Sedan följer prestigelöst boksnack!

VAR?
Vi kommer att träffas på Café Linne Hörnan (OBS! Det är lätt att blanda ihop med Café Linné som ligger tvärs över gatan, men det är alltså på Hörnan vi träffas). Ramp för rullstol o. dyl. finns, vi vill göra våra evenemang så tillgängliga som möjligt, om du har några särskilda behov eller frågor angående tillgänglighet så är det bara att lämna ett meddelande.

Den som kommer först tar ett bord och lägger upp ett inlägg i eventet så hittar vi varandra. Om en inte hittar så håller någon av oss koll på Lesbiskt Rums inkorg, så skriv en rad till sidan!

FÖR VEM?
Alla som identifierar sig som lesbiska eller är intresserade av att göra lesbiskt är väldigt välkomna! (Du som identifierar dig som t. ex. queer eller bi är alltså såklart varmt välkommen). I och med att vi läser på engelska denna gång öppnar vi för att också hålla själva träffen på engelska om intresse för det finns.

BOKCIRKELN
Bokcirkeln arrangeras av Lesbiskt Rum Uppsala. Namnet Lesbisk Litterär Salong är en blinkning till de salonger som under 1900-talet hölls av lesbiska och var en plats för samtal och utbyte av tankar. Vi träffas ungefär var sjätte vecka och läser en bok på lesbiskt tema mellan gångerna. Nästkommande bok för cirkeln beslutas alltid i slutet av varje träff av deltagarna, men om du inte kan komma och vill föreslå en bok så är det bara att lämna ett förslag på sidan!

Lesbiskt rum Uppsala är en del av Lesbisk* Makt. Läs mer om vilka vi är på: https://lesbiskmakt.nu/

Som medlem i Lesbisk Makt kan du vara aktiv i att arrangera event och mötesplatser genom att gå med i en av lokalavdelningarna eller starta upp en ny lokalavdelning. Det går också bra att bara vilja besöka evenemang, eller helt enkelt bara vilja stödja föreningen genom ditt medlemskap. Medlemsavgiften är endast 20-100 kr/år, 1 kr/år för papperslösa.

*Alla som är lesbiska eller intresserade av lesbiskhet och som identifierar sig som kvinnor, icke-binära och/eller har transerferenhet får bli medlemmar och är välkomna till föreningens mötesplatser och aktiviteter.

 

IN ENGLISH
Onto our next summer reading!

Delilha Green doesn´t care by Ashley Herring Blake is brand new and something as unusual as a lesbian rom-com!

ABOUT THE BOOK
Delilah Green swore she would never go back to Bright Falls - nothing is there for her except memories of a lonely childhood. Her life now is in New York, with her photography career finally gaining steam and her bed never empty. Sure, it's a different woman every night, but that's just fine with her. When Delilah's estranged stepsister pressures her into photographing her wedding with a guilt trip and a large check, Delilah finds herself back in Bright Falls once more. She plans to breeze in and out, but then she sees Claire Sutherland, one of Astrid's stuck-up besties, and decides that maybe there's some fun (and a little retribution) to be had, after all.

Having raised her daughter mostly on her own while dealing with her unreliable ex and running a bookstore, Claire depends upon a life without surprises. And Delilah Green is an unwelcome surprise . . . at first. Though they've known each other for years, they don't really know each other - so Claire is unsettled when Delilah figures out exactly what buttons to push. And when they're forced together during the many wedding preparations, Claire isn't sure she has the strength to resist Delilah's charms. Even worse, she's starting to think she doesn't want to . . .

We are reading in English this time, the book is available for purchase at most bookstores and at Stadsbiblioteket (however with many reservations). It is also slightly longer, 400 pages, so if you want to take your time with the book make sure to get a copy as soon as possible!

ABOUT THE AUTHOR
Ashley Herring Blake is an American author who began her career as recently as 2016, and has already been awarded with the Stonewall Honor Book and the Lambda Literary Award.

BEFORE THE MEETING
Before the meeting, you are welcome to think about questions / interesting things that you thought about when reading to bring up for discussion. The idea is to explore lesbianism as a literary theme. Then, easy-going unpretentious book-talk will follow!

WHERE?
We will meet at Café Linne Hörnan (OBS! It is easy to get mixed up with Café Linné which is across the street, but it is at “Hörnan” that we will meet). There is a ramp for wheelchairs and the like, we want to make our events as accessible as possible, if you have any special needs or questions regarding availability just leave a message!

Whoever comes first takes a table and put up a post in the event so that we´ll find each other. If you can´t find us just write on the page, one of us will keep an eye on inbox!

FOR WHO?
Anyone who identifies as a lesbian or is interested in lesbianism is very welcome! (You who identify yourself as, for example, queer or bi are of course welcome). As we are reading in English this time, we are open to also holding the actual meeting in English if there is any interest for that.

BOOK CLUB
The book club is arranged by Lesbiskt Rum Uppsala. The name Lesbisk Litterär Salong is a wink to the salons that were held by lesbians during the 20th century and were a place for conversation and exchange of thoughts. We meet about every six weeks and read a book with a lesbian theme. The next book is always decided at the end of each meeting by the participants, but if you can´t come and want to suggest a book, just leave a suggestion on the page!

Lesbiskt Rum Uppsala is part of Lesbisk * Makt. Read more about who we are at: https://lesbiskmakt.nu/

As a member of Lesbian Makt, you can be active in arranging events and meeting places by joining one of the local branches or starting up a new local group. It is also possible to just attend events, or simply just want to support us through your membership. The membership fee is only 20-100 SEK / year.

* Anyone who is a lesbian or is interested in lesbianism and who identifies as a woman, non-binary and / or has trans experience may become a member and is welcome to the meetings and activities.

 

SE MER PÅ https://fb.me/e/1S8jEhrK4