Föreningen Lesbisk Makt jobbar för att bidra till en stark lesbisk folkrörelse. Vi strävar efter att vara en förening som är:

Lesbisk - I Lesbisk Makt står lesbiskheten i fokus. Vår definition av lesbiskhet är att lesbiskt kan vara din identitet, eller så identifierar du dig som något annat men gillar att göra lesbiska saker ibland, eller så vill du göra lesbiskt i framtiden. Vi har en öppen definition av lesbiskhet, vilket känns viktigt för oss då vi vill bjuda in personer snarare än att stänga ute. 

Intersektionell - Intersektionalitet är ett hjälpmedel för att belysa hur makt och ojämlikhet skapas. Ett intersektionellt perspektiv hjälper oss i Lesbisk Makt att ha ett helhetsperspektiv på makt och förtryckande strukturer i samhället baserade på kön, etnicitet, rasifiering,  religion, ålder, identitet, sexuell läggning, funktionsvariation och klass. Vi är medvetna om hur maktordningar påverkar varandra, och att alla våra medlemmar och deltagare inte har samma förutsättningar för sitt deltagande. Därför vill vi ta ansvar över våra individuella positioner och privilegier. 

Feministisk - Vi ser de patriarkala strukturerna i samhället och hur cis-män överordnas. Vi kämpar för att förändra det. Lesbisk Makt strävar efter att skapa mer plats och makt åt lesbiska och queera personer som nu underordnas. 

Antirasistisk - Lesbisk Makt tar aktiv ställning mot rasism. Vi jobbar för att förebygga och motverka rasism i alla dess former. Normaliseringen av rasism förutsätter tystnad; det vill vi motverka.

Tillgänglig -  Vi jobbar aktivt för att använda ett tillgängligt och inkluderande språk. Vi tar inte för givet att alla använder samma begrepp eller förstår dem på samma sätt. Därför undviker vi att använda svåra begrepp och om vi gör det så förklarar vi vad de betyder och delar med oss av kunskap på ett konstruktivt sätt. Vi vill också att de lokaler vi använder oss av ska upplevas enkla att ta sig till och in i, för alla oavsett funktionsvariation. 

Solidarisk - Lesbisk Makt bygger på solidaritet. Vi är en förening som strävar efter att skapa allianser och samarbeten med andra som vill kämpa för social rättvisa och jämlikhet. Vi bemöter varandra med respekt. Vi står upp för varandra.