Mentorsprogrammet

Välkommen!                                                Scroll down for information in english!

Vi vänder oss till Dig som är mellan 15-25 år, bor eller har bott i Norrland, är queer eller lesbisk och är konstnärligt intresserad!

Är det Du?

Vad roligt!

Projektet Myter & Verkligheter - en lesbisk odyssé  erbjuder ett mentorsprogram där Du handleds i Din konstnärliga utveckling under 1 års tid av en lesbisk yrkesverksam konstnär.

Helt fantastiskt! Och gratis!

Anmäl Dig senast 10 juni  genom att maila vilda@lesbiskmakt.nu. Märk ämnesraden med "mentorsprogrammet", så återkommer vi till dig.

 

Här nedan för följer mer detaljerad information om Mentorsprogrammet.

Målgrupp: Du som är mellan 15-25 år, lesbisk eller queer och bor eller har bott i de norra länen.

Förkunskaper: Konstnärligt intresserad. Du kan både ha stor eller liten erfarenhet av att skapa konst. Det viktigaste är att du är intresserad.

Upplägg: Vi börjar med en träff i Umeå 29 juni – 1 juli då alla inom programmet träffas. Du kommer träffa din mentor samt din mentorsgrupp. Totalt medverkar 5 mentorer i programmet och 25 deltagare, dvs 5 deltagare i varje grupp.
Därefter handleds var grupp av sin mentor under ett års tid. Främst på distans via Skype men också genom att träffas.

Mål: Året avslutas med en utställning med både mentorerna och deltagarna. Utställningen kommer därefter att turnera runt.

Mentorer: En mentor är en yrkesverksam konstnär som projektet anlitat för att handleda dig i ditt konstnärliga uttryck under ett års tid.  I år har vi inriktningarna teater, poesi/ konstnärligt skrivande, film, låtskrivande och drag. Skriv i din anmälan vilken inriktning du är intresserad av. Är du intresserad av annan konstnärlig inrikting? Skriv det i din anmälan så vi kan ge dig den mentor som passar dig bäst.

Om projektet: Myter och verkligheter -en lesbisk odyssé är ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden, för att lyfta annan historieskrivning än den heteronormativa i de norra länen. Mentorsprogrammet är en del i arbetet att skapa samtidshistoria tillsammans!

Kontakt: För anmälan eller frågor hör av dig till vilda@lesbiskmakt.nu Skriv i ämnesraden ”mentorsprogrammet”
För mer information se www.lesbiskmakt.nu
På hemsidan kan du även läsa mer om vilka konstformer mentorerna är specialiserade på.

GRATIS!!:  Projektet Myter & Verkligheter - en lesbisk odyssé står för dina kostnader för resor, boende och mat.

Mentorsprogrammet sker i samarbete med Medborgarskolan Nord.

 

 

 

Welcome!

We are searching for young queers and lesbians, who lives or has lived in Norrland and has an artistic interest.

Is that you?

Wonderful!

The project Myter och verkligheter- en lesbisk odyssé offers a mentorship program where you will be tutored in your artistic process by a lesbian professionell artist during a whole year.

Amazing isn’t it? And it is for free!

Application deadline is the 10th of June. Email vilda@lesbiskmakt.nu. Write as subject "mentorsprogrammet", and we will get back to you.

 

 

Here follows more detailed information about Mentorship program. 

Target group: You are between 15-25 years, lesbian or queer and live or have lived in Norrland.

Previous knowledge: An artistic interest. You can both have great or little experience in creating art. The most important thing is that you are interested.

Arrangements: We start in Umeå June 29 - July 1 where everyone in the program will meet. You will meet your mentor as well as your mentor’s group. A total of 5 mentors participate in the program and 25 participants, ie 5 participants in each group. After that each group is tutored by their mentor for a whole year. Mainly on distance via Skype, but also by actual meetings.

Goal: The year with the mentorship program finishes with an exhibition with both mentors and participants. The exhibition will afterwards go on tour.

Mentors: A mentor is a professional artist, who is hired by the project to tutor you in your artistic expression for one year's time. This year we focus on theatre, poetry / artistic writing, film, song writing and drag. In your application, write what artistic direction you are interested in. Are you interested in other artistic orientations? Write it in your application so we can give you the mentor that suits you the best.

About the project: Myter och verkligheter – en lesbisk odyssé, is a project funded by Allmänna Arvsfonden, with the aim to highlight other ways of writing history than the heteronormative way in the northern counties. The mentor program is part of our work to create contemporary history together!

Contact: For applications or questions, contact vilda@lesbiskmakt.nu. Write in the subject line "mentors program"

For more information visit www.lesbiskmakt.nu

On the website you can also read more about the art forms the mentors specialize in.

FREE OF CHARGE: The project Myter och verkligheter- en lesbisk odyssé pays for your travel, accommodation and food costs.

 

The mentorship program is a collabration with Medborgarskolan Nord.