Information om årsmöte 2017

Utdrag ur stadgarna gällande årsmöte

§4 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första fyra månader och kallelse skall delge föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag ska tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av minst två justeringspersoner, tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 10. Val av ordförande
 11. Val av kassör
 12. Val av övriga ledamöter
 13. Val av suppleanter
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Mötet avslutas

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.

Stadgarna i sin helhet hittar du här!

För att ha rösträtt under årsmötet måste du vara medlem för detta året, det blir du här!

Motioner

Sista datum för inkommande av motioner är 15:e maj 2017. Motioner skickas till styrelsen@lesbiskmakt.nu

Guide till att skriva motioner hittar du här!

Ekonomisk berättelse hittar du här!